23
Th4

Hợp Đồng

Hợp đồng giữa chúng tôi và khách hàng sẽ xác định rõ ràng những điều khoản, cam kết. Bao gồm như: chi phí thiết kế thi công/thiết kế xây dựng, hạng mục sẽ thiết kế, phong cách từng hạng mục, tiến độ thi công, tiến độ thanh toán v.v